EU program

Financiran od strane DG REGIO

Nositelj projekta

Konferencija perifernih pomorskih regija (Conference of Peripheral Maritime Regions – CPMR)

Ostali partneri:

Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora (Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce)

Forum jadransko-jonskih gradova (Forum of Adriatic and Ionian Cities)

Forum jadransko-jonskih sveučilišta (Forum of Adriatic and Ionian Universities – UniAdrion)

Jadransko-jonska euroregija (Adriatic and Ionian Euroregion)

Trajanje projekta:

18 mjeseci (ožujak 2018. – kolovoz 2019.)

Budžet AIC Foruma:

118.550,25 €

Pozadina i ciljevi projekta:

Jadransko-jonska mreža sveučilišta, regija, gospodarskih komora i gradova (AI-NURECC) je inicijativa ključnih dionika regije jadransko-jonskog područja koji su se odlučili udružiti u naporima s ciljem podrške provođenja Strategije Europske unije za jadransko-jonsko područje (EUSAIR), osiguravajući vertikalnu i horizontalnu teritorijalnu pokrivenost, na regionalnoj i lokalnoj razini.

EUSAIR je službeno pokrenuta od strane Europske komisije 18. lipnja 2014., a Vijeće EU ju je odobrilo 24. listopada 2014. Osam zemalja makroregije su sudionice, među kojima su četiri članice EU: Italija, Slovenija, Hrvatska i Grčka te Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija.

Inicijativa će pridonijeti postizanju političkih ciljeva EUSAIR-a te poticati odgovarajuću implementaciju Akcijskog plana. Temeljni cilj je promicanje strukturiranog dijaloga te jače i učinkovitije suradnje između regionalnih i lokalnih vlasti, sveučilišta, gospodarskih komora, udruga mladih i mreža, gospodarstvenika i civilnog društva.

AI-NURECC aktivnosti će integrirati i pratiti relevantan rad pripremljen od strane Predsjedništva EUSAIR/AII.

Uspostavit će se četiri pripremne aktivnosti:

  1. AI-NURECC Aktivnosti mladih

2. AI-NURECC Aktivnosti kreativnih i kulturnih industrija

3. AI-NURECC Radna skupina za turizam i kulturnu baštinu

4. AI-NURECC Razvoj vještina & treninzi

Navedene aktivnosti će biti popraćene dvjema konkretnim aktivnostima koje će se razvijati u suradnji i sinergiji s platformom AI dionika s ciljem popravljanja uvjeta za rad na području cijele makroregije:

  1. AI-NURECC Usmjerena komunikacijska kampanja

2. AI-NURECC Opservatorij višerazinskog upravljanja

 

Osoba za kontakt:

Alina Nistor – tel. 0715898202 -Adresa e-pošte: alina.nistor@marche.camcom.it

Eleonora Tramannoni – tel. 07215898266 – Adresa e-pošte: segreteria.forum@marche.camcom.it