Članak 1 Naziv, cilj i sjedište

 1. Forum jadranskih i jonskih Gospodarskih komora (u nastavku Forum) dobrovoljna je i transnacionalna udruga neprofitnog tipa, između trgovinskih i gospodarskih komora zemalja koje pripadaju Jadransko-jonskoj makroregiji, priznatoj od strane Europske unije putem EUSAIR Strategije, na čiji se ustroj i djelovanje primjenjuje talijansko pravo.

Udruzi mogu također pristupiti i druge ustanove i tijela, javna i privatna, uključujući i mješovite komore, koji su suglasni s njenim pretpostavkama i aktivnostima.

 1. Udruga ima za cilj graditi i razvijati gospodarsku, okolišnu i kulturnu integraciju između jadranskih i jonskih komora. Forum nadalje namjerava pružati konkretan doprinos ostvarenju europske integracije i njenom proširenju, ostvarenju boljih uvjete sigurnosti i zakonitosti te promicanju ravnopravnosti muškaraca i žena.
 2. Udruga se može priključiti udrugama, zakladama, javnim i/ili privatnim tijelima, također i međunarodnim, koji slijede iste ciljeve.
 3. Sjedište Udruge je u Anconi, pri Gospodarskoj komori Marche. Mogu se otvoriti i pomoćna sjedišta u svakoj od država obuhvaćenog područja.

 

Članak 2 Upis, ispis, prestanak članstva

 1. Članovi osnivači Udruge su Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split i Gospodarska komora Ancona, sada Gospodarska komora Marche slijedom reforme talijanskog komorskog sustava.
 2. Članovi  koji nisu osnivači Udruge mogu biti redovni ili potporni članovi. Redovni su članovi Trgovinske i/ili Gospodarske komore i druga tijela sustava komora iz zemalja -jonske makroregije. Potporni članovi Udruge su javne ustanove i/ili privatna tijela, koja imaju slične ciljeve kao i sustav komora, vezano uz gospodarski razvoj teritorijā.

Potporni članovi ne mogu biti zastupljeni u upravnim organima udruge, mogu sudjelovati na sastancima navedenih organa kao promatrači, bez prava glasa.

 1. Prijem članova koji nisu članovi osnivači u Udrugu provodi se nakon donošenja formalne odluke Upravnog vijeća, na zahtjev zakonskog zastupnika, kojem je priložena odgovarajuća odluka nadležnog tijela. Članstvo se formalizira uplatom godišnje članarine u iznosu koji određuju tijela Udruge. Članarina nije prenosiva.
 2. Učlanjenje se vrši na neodređeno vrijeme, osim ako se član ispiše. Udruga mora biti obaviještena o ispisu preporučenim pismom s povratnicom najkasnije do 31. listopada, a ispis stupa na snagu od 1. siječnja naredne godine.
 3. Član je obvezan uplatiti članarinu u roku i na način koji su utvrđeni posebnim pravilnikom.
 4. Članu koji ne uplaćuje članarinu, članstvo prestaje poslije dvije kalendarske godine. Prestanak članstva proglašava Upravno vijeće, nakon prethodne opomene, formalnom odlukom, koja se šalje na znanje predmetnom članu.
 5. Predstavnici ustanove koja se odlučila ispisati ili kojoj je proglašen prestanak članstva, prestaju biti članovima tijela Foruma.
 6. Za sve članove važe ista pravila o načinu učlanjenja.
 7. Svaki član snosi odgovornost za obveze koje preuzima Udruga u visini iznosa članarine izuzev odgovornosti osoba koje zastupaju Udrugu u skladu sa Građanskim zakonikom Italije (bivši čl.36 i sljedeći).

 

Članak 3 Zadaci

 1. U svrhu ostvarenja ciljeva poradi kojih je utemeljena,  te olakšavanja i  poticanja aktivnosti svojih  članova, Udruga obavlja slijedeće zadatke :
 • poticanje gospodarske, socijalne, kulturne i znanstvene integracije jadransko-jonskog prostora;
 • stvaranje globalnog i zajedničkog imagea unutar i izvan jadransko-jonskog prostora;
 • preuzimanje uloge posrednika u prekograničnoj suradnji, u svojstvu transnacionalnog tijela;
 • stvaranje mreža između ustanova, tvrtki i udruga iz iste kategorije;
 1. Općenito, Udruga će moći obavljati sve radnje vezane uz navedene zadatke, a koje bi mogle olakšati njihovo ispunjavanje. U tu svrhu Udruga će poticati, u skladu sa Strategijom EUSAIR koju je za predmetno područje usvojila Europska unija:
  a) organiziranje radionica ili radnih grupa za obradu tema od zajedničkog interesa;
  b) održavanje najmanje jednog godišnjeg zasjedanja Foruma koji će okupiti sve komore članice;
  c) gospodarski razvoj teritorija i sektora karakterističnih za Jadransko-jonsku makroregiju;
  d) razvoj poduzetničkog duha te malih i srednjih poduzeća, razvoj održivog turizma i poticanja lokalnih inicijativa u službi razvoja i porasta zaposlenosti ;
  e) integraciju tržišta rada i društvenu integraciju;
  f) zajedničko korištenje ljudskih resursa i struktura na području istraživanja, tehnološkog razvoja, obrazovanja, kulture, komunikacija;
  g) zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost te korištenje obnovljivih izvora energije;
  h) poboljšanje mreža i usluga u području transporta, informacija i komunikacija;
  i) suradnju na pravnom, gospodarskom, socijalnom i upravnom području;
  j) promicanje ili provedbu studija i istraživanja o pravnim poretcima u jadranskim zemaljama, o arbitraži, o mirenju te o srodnim ili vezanim postupcima;
  k) suradnju između građana i institucija;
  l) promicanje i organiziranje inicijativa usmjerenih mladima, kako bi se potaklo zapošljavanje, širenje poduzetničkog duha i stvaranje novih tvrtki;
  m) vođenje i organiziranje poslova u domeni komunikacija, odnosa s javnošću, promidžbe te studija i projekata;
  n) projekte s ciljem prikupljanja financijskih sredstava iz svih mogućih izvora, posebno iz fondova Europske unije,  a za provedbu gore navedenih ciljeva.

 

Članak 4 Uvjeti za izbor u tijela  Udruge

 1. U tijela Udruge mogu biti izabrane one osobe koje su na funkciji članova tijela Gospodarskih komora (Predsjednici, članovi Odbora i/ili Vijeća članova osnivača ili redovnih članova) i Glavnog tajnika u određenom mandatu.
 2. Obavljanje gore navedenih dužnosti je bez naknade i ne podliježe nikakvoj nagradi i/ili obeštećenju, osim naknade podmirenih i dokumentiranih troškova puta i boravka.
 3. Članovima prestaje dužnost u tijelima Udruge u slučaju da izgube funkciju pri svojim pripadajućim komorama ili ustanovama.

Članak 5 Tijela

 1. Tijela Udruge su:
  a) Skupština
  b) Predsjednik
  c) Potpredsjednici
  d) Upravno vijeće
  e) Odbor revizora

Članak 6 Skupština

 1. Skupština je tijelo Foruma koje utvrđuje politička i programska usmjerenja. Skupština može biti izvanredna i redovita. Skupštinu čine članovi osnivači i redovni članovi.
 2. Izvanredna Skupština, prethodno pribavivši mišljenje članova osnivača, usvaja izmjene Statuta; odlučuje o raspuštanju i prestanku djelovanja Udruge.
 3. Redovita Skupština bira Predsjednika i Potpredsjednike, bira članove Upravnog vijeća osim dvaju njegovih članova koje imenuju članovi osnivači, usvaja proračun i godišnji financijski izvještaj, imenuje Radne komisije za posebne gospodarsko-pravne teme od zajedničkog interesa, usvaja Pravilnike koje je predložilo Upravno vijeće, odlučuje i o bilo kojem drugom pitanju što ga podnese Upravno vijeće ili najmanje 1/5 (jedna petina) članova.
 4. Izvanredna je Skupština regularna u prvom sazivu ukoliko su prisutne dvije trećine članova; u drugom sazivu kvorum čini većina članova; i u prvom i u drugom sazivu, Skupština donosi odluke ako za njih glasuju dvije trećine prisutnih, osim u slučaju raspuštanja i likvidacije kada za odluku mora glasovati najmanje tri četvrtine prisutnih.
 5. Redovita Skupština u prvom sazivu ima kvorum ako je nazočna natpolovična većina članova; u drugom je sazivu dovoljna nazočnost 1/3 (jedne trećine) članova; ona donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih sudionika.
 6. Svaki član Skupštine ima pravo na jedan glas a sudjeluje preko svog zakonskog zastupnika ili delegata izabranog među članovima svojih tijela. Dozvoljeno je i glasanje po punomoći.
 7. Skupštinu saziva Predsjednik.
 8. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje, a održava se u prostorijama one Komore iz koje dolazi Predsjednik ili u prostorijama Komore koja je određena kao sjedište godišnjeg zasjedanja Foruma.
 9. Skupština se može sazvati preporučenom pismom ili e-mailom, s tim da je  bitno da Tajništvo utvrdi stvarni primitak priopćenja.

 

Članak 7 Predsjednik

 1. Predsjednik se bira naizmjenično između predsjednika Komora osnivača iz čl.2 stavak 1; predstavlja Forum i jamči za Statut i za Pravilnike.
 2. Predsjednik saziva Skupštinu i Upravno vijeće i predsjeda njihovim radom; on izvršava odluke tih tijela, održava odnose s europskim i međunarodnim strukturama, koje su nadležne za politike i financijske instrumente za razvoj suradnje.
 3. Predsjednik ima mandat od dvije godine.

Članak 8 Potpredsjednici

 1. Skupština bira tri Potpredsjednika, odabrana među članovima Upravnog vijeća, sa zadatkom da zastupaju i brinu se za interese posebnih prostornih područja ili specifičnih gospodarskih sektora, da pomažu Predsjedniku u zadacima političko-strateškog karaktera, te s ciljem osiguranja maksimalnog demokratskog sudjelovanja, sukladno aktivnostima Udruge.
 2. Jedan od tri potpredsjednika bira se između predstavnika jedne od dvije komore osnivača, koji između druga dva potpredsjednika određuje onoga koji obavlja dužnost prvog potpredsjednika, te zamjenjuje predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, ili po njegovoj izričitoj punomoći.
 3. Potpredsjednici se biraju na rok od 2 godine, a mandat im teče  istodobno s mandatom Predsjednika.

 

Članak 9   Upravno vijeće

 1. Upravno vijeće, uz poštivanje političkih i programskih odredaba Skupštine, osigurava kontinuirano djelovanje Udruge, donosi sve odluke u svezi s realizacijom projekata u funkciji ostvarenja statutarnih ciljeva te promiče sufinanciranje potrebno za realizaciju projekata i programa.
 2. Posebice, Upravno vijeće većinom glasova donosi odluke o:
  a) prijemu novih članova;
  b) osnivanju pomoćnih sjedišta;
  c) pristupanju udrugama, zakladama, javnim i/ili privatnim tijelima, kao i međunarodnim tijelima;
  d) imenovanju Glavnog tajnika Foruma;
  e) iznosu godišnje članarine na teret članova;
  f) pravilnicima o djelovanju Radnih komisija;
  g) određivanju sjedišta Radnih komisija;
  ) dodjeljivanju počasnih funkcija.
 3. Upravno vijeće obavlja i sve druge poslove koji nisu izričito dodijeljeni drugim tijelima.
 4. Mandat članovima Upravnog Vijeća koje čine članovi osnivači, redovni članovi i počasni članovi, traje dvije godine. Tijelo čini određeni broj predstavnika članova, uključujući Predsjednika i Potpredsjednike, koji odgovara broju zemalja članica Foruma koje bira Skupština plus dva člana koje imenuju članovi osnivači. Navedenom sastavu mogu se nadodati i počasni članovi.
 5. Sazivanje se može vršiti preporučenim pismom ili e-mailom, bitno je da tajništvo utvrdi stvarni primitak priopćenja.
 6. Sastanci Upravnog Vijeća se mogu održati i putem sistema video – konferencije i na drugi način koji se smatra prikladnim.
 7. Upravno vijeće može svojim članovima povjeravati posebne dužnosti i zadatke.
 8. U Upravnom vijeću mogu biti zastupljeni u ulozi počasnih članova osobe s velikim iskustvom stečenim u sustavu komora koje su bile na poziciji Predsjednika komore i koje su se istakle posebnim zalaganjem.

Članak 10  Odbor revizora

 1. Revizori moraju paziti na poštivanje zakonskih, statutarnih i odredaba pravilnika, i nadasve, na regularnost računovodstvenog praćenja poslovanja. Posebice, Odbor revizora je dužan izvještavati Skupštinu o Završnom računu prethodne godine i o proračunu za tekuću godinu.
 2. Odbor se sastoji od tri stalna člana i jednog zamjenika, koje bira Skupština, i to na tri godine. Na svom prvom sastanku, Odbor u punom sastavu, među stalnim članovima imenuje predsjednika.
 3. U slučaju ostavke ili prestanka članstva jednog člana Odbora, preostali članovi osiguravaju njegovu zamjenu tako da za člana imenuju osobu koja je prilikom prethodnog glasovanja Skupštine bila slijedeći najbolje plasirani kandidat. Tako imenovani članovi ostaju na dužnosti do isteka mandata izravno izabranih revizora. Ako ne postoji ili se iscrpi lista kandidata za koje se glasovalo, a koji nisu bili odmah izabrani, Upravno vijeće mora u roku od šest mjeseci sazvati Skupštinu radi izbora novih članova Odbora.
 4. Članovima Odbora pripada naknada podmirenih i dokumentiranih troškova putovanja i boravka.
 5. S ozirom na porijeklo članova iz različitih zemalja, sastanci se mogu također održavati i putem sistema video-konferencije ili na druge prikladne načine.

 

Članak 11 Glavni tajnik

 1. Glavnog tajnika imenuje Upravno vijeće između osoba koje posjeduju međunarodno iskustvo o Europskoj Uniji i odgovarajuća znanja o gospodarskim komorama, o talijanskim propisima, o  Jadransko-jonskoj makroregiji i o međunarodnim odnosima.
 2. Glavni tajnik se brine za funkcionalne, organizacijske i administrativne aspekte Udruge. Dužnost glavnog tajnika je, nadasve, pisanje, vođenje i čuvanje zapisnika, isprava, protokola i arhiva, kao i upravljanje osobljem.
 3. Glavni tajnik ima na raspolaganju tajništvo koje se bavi organizacijom povremenih sastanaka Foruma, u suradnji s komorama koje se naizmjenice odabiru za domaćine susreta; kao i administrativnim i koordinacijskim poslovima neophodnim da bi se osigurao kontinuitet i dosljednost djelovanja.
 4. Mandat Glavnom tajniku traje četiri godine, i može se obnavljati.

Članak 12 Financijski izvori

 1. Financijske izvore Foruma čine:
  a) godišnja članarina na teret članova koju utvrđuje Upravno vijeće;
  b) doprinosi ustanova i drugih tijela u okviru sustava;
  c) javna financiranja;
  d) financiranja međunarodnih tijela;
  e) doprinosi javnih i privatnih institucija;
  f) sredstva dobijena od sponzora;
  g) prihodi od izvršenih usluga;
 2. Načini upravljanja financijskim sredstvima utvrđuju se posebnim pravilnikom; u svakom slučaju, godišnje bi članarine morale pokrivati administrativne troškove i troškove poslovanja.

Članak   13  Financijska godina

 1. Financijska godina se zaključuje 31. prosinca svake godine. Kao dio redovne procedure, u roku od prvih šest mjeseci i u svakom slučaju prilikom godišnjeg zasjedanja Foruma, Upravno vijeće će podnijeti Skupštini Završni račun prethodne godine i Proračun za tekuću godinu.
 2. Eventualne dobiti ili viškovi poslovanja ne mogu se raspodijeliti članovima, već se moraju iskoristiti isključivo za aktivnosti iz čl.1.

 

Članak 14   Raspuštanje

 1. Skupština može donijeti odluku o raspuštanju Udruge, s tim da bude sazvana baš u tu svrhu, i to kao Izvanredne skupština. Za odluku moraju glasati namjanje tri četvrtine prisutnih članova.
 2. Ukoliko se donese odluka o raspuštanju Udruge, ista Izvanredna skupština će imenovati likvidatora, za kojeg je poželjno da bude odabran među članovima, istovremeno odredivši i namjenu preostalih sredstava Udruge
 3. Eventualni viškovi evidentirani u aktu o raspuštanju ne mogu biti raspodjeljeni članovima već će biti uplaćeni sličnim neprofitnim udrugama koje će odabrati Izvanredna skupština ili preneseni za opće dobro.

 

Članak  15  Završne i prijelazne odredbe

 1. Upravno vijeće će morati poduzeti sve radnje u cilju pravnog priznanja i postizanja međunarodnog legitimiteta Udruge.
 2. Za sve što nije izričito utvrđeno u ovom Statutu, upućuje se na odredbe Građanskog zakonika Italije.