Članak 1 Naziv, cilj i sjedište

1. Forum jadranskih i jonskih Gospodarskih komora (u nastavku Forum) dobrovoljna je i transnacionalna udruga neprofitnog tipa, između trgovačkih i gospodarskih komora na čiji se ustroj i djelovanje primjenjuje talijansko pravo. Udruzi mogu također pristupiti i druge ustanove i tijela, javna i privatna, uključujući i mješovite komore, koji su suglasni s njenim pretpostavkama i aktivnostima.
2. Udruga ima za cilj graditi i razvijati gospodarsku, okolišnu i kulturnu integraciju između jadranskih i jonskih Komora. Forum, također, namjerava pružati konkretan doprinos ostvarenju europske integracije i njenom širenju, ostvarenju boljih uvjete sigurnosti i zakonitosti te promicanju ravnopravnosti muškaraca i žena.
3. Cilj Udruge je i promatranje, promicanje i vođenje vansudskih postupaka (arbitraža, mirenje itd.) u svrhu rješavanja nesuglasica među subjektima iz različitih zemalja jadranskog i jonskog područja.
4. Udruga se može priključiti udrugama, fundacijama, javnim i/ili privatnim tijelima također međunarodnim, koji slijede iste ciljeve.
5. Sjedište Udruge je pri Trgovinskoj komori Ancone. Mogu se otvoriti i pomoćna sjedišta u svakoj od država obuhvaćenog područja.

Članak 2 Upis, ispis, prestanak članstva

1. Članovi osnivači Udruge su Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split i Trgovinska komora Ancona.
2. Članovi koji nisu osnivači Udruge mogu biti redovni ili potporni članovi. Redovni su članovi Trgovačke i/ili Gospodarske komore i druga tijela sustava komora iz zemalja Jadranskojonskog područja. Potporni članovi Udruge su javne ustanove i/ili privatna tijela, koja imaju slične ciljeve kao i sustav komora, vezano uz gospodarski razvoj teritorija, i/ili ostale Gospodarske komore iz zemlja koje nemaju pristup moru ali pripadaju istom području. Potporni članovi ne mogu biti zastupljeni u upravnim organima udruge, mogu sudjelovati na sastancima navedenih organa kao promatrači, bez prava glasa.
3. Prijem članova koji nisu članovi osnivači u Udrugu provodi se nakon donošenja formalne odluke Upravnog vijeća, na zahtjev zakonskog zastupnika, kojem je priložena odgovarajuća odluka nadležnog tijela. Članstvo se formalizira uplatom godišnje članarine u iznosu koji određuju tijela Udruge. Članarina nije prenosiva.
4. Učlanjenje se smatra na neodređeno vrijeme, osim ako se član ispiše. Udruga mora biti obaviještena o ispisu preporučenim pismom s povratnicom najkasnije do 31. listopada, a ispis stupa na snagu od 1. siječnja naredne godine.
5. Član je obvezan uplatiti članarinu u roku i na način koji su utvrđeni posebnim pravilnikom.
6. Članu koji ne uplaćuje članarinu, članstvo prestaje poslije jedne kalendarske godine. Prestanak članstva proglašava Upravno vijeće, formalnom odlukom, nakon što je prethodno zainteresiranom članu uputilo opomenu.
7. Predstavnici ustanove koja se odlučila ispisati ili kojoj je proglašen prestanak članstva, prestaju biti članovima tijela Foruma.
8. Za sve članove važe ista pravila o načinu učlanjenja.
9. Svaki član snosi odgovornost za obveze koje preuzima Udruga u visini iznosa članarine izuzev odgovornosti osoba koje zastupaju Udrugu u skladu sa Građanskim zakonikom Italije (čl.36 i člancima koji ga slijede).

Članak 3 Zadaci

1. U svrhu ostvarenja ciljeva poradi kojih je utemeljena, te olakšavanja i poticanja aktivnosti svojih članova, Udruga obavlja slijedeće zadatke : ƒ poticanje gospodarske, socijalne, kulturne i znanstvene integracije jadranskojonskog prostora; ƒ stvaranje globalnog i zajedničkog imagea unutar i izvan jadransko-jonskog prostora; ƒ preuzimanje uloge posrednika u prekograničnoj suradnji, u svojstvu transnacionalnog tijela; ƒ stvaranje mreža između ustanova, tvrtki i udruga iz iste kategorije;
2. Općenito, Udruga će moći obavljati sve radnje vezane uz navedene zadatke, a koje bi mogle olakšati njihovo ispunjavanje. U tu svrhu Udruga će poticati:

A. organiziranje radionica ili radnih grupa za obradu tema od zajedničkog interesa;
B. priređivanje najmanje jednog godišnjeg Foruma koji će okupiti sve gospodarske komore članice;
C. gospodarski razvoj;
D. razvoj poduzetničkog duha te malih i srednjih poduzeća, razvoj turizma i poticanja lokalnih investicija u službi razvoja i porasta zaposlenosti ;
E. integraciju tržišta rada i društvenu integraciju;
F. zajedničko korištenje ljudskih resursa i struktura na području istraživanja, tehnološkog razvoja, obrazovanja, kulture, komunikacija;
G. zaštitu okoliša, energetsku djelotvornost te uporabu obnovljivih izvora energije;
H. poboljšanje mreža i usluga u području prijenosa informacija i komunikacija;
I. suradnju na pravnom i upravnom području, posebice kroz osnivanje zajedničkih tijela za arbitražu i mirenje;
J. promicanje ili provedbu studija i istraživanja o pravnim poretcima u jadranskim zemaljama, o arbitraži, o mirenju te o srodnim ili vezanim postupcima;
K. obrazovanje stručnjaka za postupke arbitraže, mirenja, vještačenja i druge srodne postupke;
L. razvijanje odnosa s drugim arbitražnim institucijama, sa sveučilištima, s gospodarskim, poduzetničkim ili stručnim udrugama te sa drugim subjektima koji su zainteresirani za postupke koji predstavljaju alternativu državnom pravosuđu;
M. organizaciju službi za arbitražu, mirenje, vještačenje;
N. suradnju između građana i institucija;
O. vođenje i organiziranje poslova u domeni komunikacija, odnosa s javnošću, promidžbe te studija i projekata;
P. prikupljanje financijskih sredstava iz svih mogućih izvora, posebno iz fondova Europske Unije, a za provedbu gore navedenih ciljeva.

Članak 4 Uvjeti za izbor u tijela Udruge

1. U tijela Udruge mogu biti izabrane one osobe koje su na funkciji članova tijela Gospodarskih komora (Predsjednici, članovi Odbora i/ili Vijeća članova osnivača ili redovnih članova) i Glavnog tajnika u određenom mandatu.
2. Obavljanje gore navedenih dužnosti je bez naknade i ne podliježe nikakvoj nagradi i/ili obeštećenju, osim naknade dokumentiranih troškova.
3. Članovima prestaje dužnost u tijelima Udruge u slučaju da izgube funkciju pri svojim pripadajućim komorama ili ustanovama.

Članak 5 Tijela

1. Tijela Udruge su:
A. Skupština
B. Predsjednik
C. Upravno vijeće
D. Kolegij Revizora
E. Međunarodni Jadransko-jonski Sud

Članak 6 Skupština

1. Skupština je vodeće tijelo Foruma; ona utvrđuje politička i programska usmjerenja. Skupština može biti izvanredna ili redovita. Skupštinu čine članovi osnivači i redovni članovi
2. Izvanredna Skupština usvaja Pravilnike kao i izmjene Statuta; odlučuje o raspuštanju i prestanku djelovanja Udruge.
3. Redovita Skupština bira predsjednika i potpredsjednika, bira članove Upravnog vijeća osim dvaju njegovih članova koje imenuju osnivači, usvaja proračun i godišnji finacijski izvještaj, imenuje Radne komisije za posebne gospodarsko-pravne teme od zajedničkog interesa, usvaja Pravilnike koje je predložilo Upravno vijeće, odlučuje i o bilo kojem drugom pitanju što ga podnese Upravno vijeće ili najmanje 1/5 (jedna petina) članova.
4. Izvanredna je Skupština regularna u prvom sazivu ukoliko su prisutne dvije trećine članova; u drugom sazivu kvorum čini većina članova; i u prvom i u drugom sazivu, Skupština donosi odluke ako za njih glasaju dvije trećine prisutnih, osim u slučaju raspuštanja i likvidacije kada za odluku moraju glasati namjanje tri četvrtine članova.
5. Redovita Skupština u prvom sazivu ima kvorum ako je nazočna natpolovična većina članova; u drugom je sazivu dovoljna nazočnost 1/3 (jedne trećine) članova; ona donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih sudionika.
6. Svaki član Skupštine ima pravo na jedan glas a sudjeluje preko svog zakonskog zastupnika ili delegata izabranog među članovima svojih tijela. Dozvoljeno je i glasanje po ovlaštenju.
7. Skupštinu saziva predsjednik.
8. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje, a održava se u prostorijama one Komore iz koje dolazi predsjednik ili u prostorijama Komore koja je određena kao sjedište godišnjeg izdanja Forum-a.
9. Sazivanje se može vršiti preporučenom posiljkom, faxom ili e-mailom bitno je da tajništvo utvrdi stvarni primitak priopćenja.

Članak 7 Predsjednik

1. Predsjednik predstavlja Forum i jamči za Statut i za Pravilnike. Potpredsjednik pomaže predsjedniku i zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.
2. Predsjednik saziva Skupštinu i Upravno vijeće i predsjeda njihovim radom; on izvršava odluke tih tijela, održava odnose s europskim i međunarodnim strukturama, koje su nadležne za politiku i financiranje razvoja suradnje.
3. Predsjednik i potpredsjednik imaju mandat od dvije godine.

Članak 8 Upravno vijeće

1. Upravno vijeće, uz poštivanje političkih i programskih odredaba Skupštine, osigurava kontinuirano djelovanje Udruge, donosi sve odluke u svezi s realizacijom projekata u funkciji ostvarenja statutarnih ciljeva te promiče sufinanciranje potrebno za realizaciju pojekata i programa.
2. Posebice, Upravno vijeće većinom glasova donosi odluke o:
A. prijemu novih članova;
B. osnivanju pomoćnih sjedišta;
C. pristupanju udrugama, fondacijama, javnim i/ili privatnim tijelima također i međunarodnim tijelima;
D. imenovanju Glavnog tajnika Foruma;
E. eventualnom imenovanju jednog od svojih članova za blagajnika;
F. iznosu godišnje članarine;
G. pravilnicima o djelovanju i proceduri Međunarodnog Jadransko-jonskog Suda;
H. pravilnicima o djelovanju Radnih komisija;
I. određivanju sjedišta Radnih komisija;
J. dodjeljivanju počasnih funkcija.

3. Upravno vijeće obavlja i sve druge poslove koji nisu izričito dodijeljeni drugim tijelima.
4. Mandat članovima Upravnog Vijeća koje čine članovi osnivači, redovni članovi i počasni savjetnici, traje dvije godine. Tijelo čini određeni broj predstavnika članova, uključujući Predsjednika i zamjenika Predsjednika, koji odgovara broju zemalja članica Foruma koje bira Skupština plus dva člana koji su izraz članova osnivača. Navedenom sastavu mogu biti nadodani počasni savjetnici.
5. Sazivanje se može vršiti preporučenom pošiljkom, faxom ili e-mailom, bitno je da tajništvo utvrdi stvarni primitak priopćenja.
6. Sastanci Upravnog Vijeća se mogu održati i putem sistema video – konferencije i drugog sredstva za koje se smatra da je prikladno.
7. Upravno vijeće može svojim članovima povjeravati posebne dužnosti i zadatke.
8. U Upravnom vijeću mogu biti zastupljeni u ulozi počasnih savjetnika osobe s velikim iskustvom stečenim u sustavu komora koje su bile na poziciji Predsjednika trgovačke komore i koje su se posebno zalagale.

Članak 9 Kolegij revizora računa

1. Revizori računa moraju paziti na poštivanje zakonskih, statutarnih i odredaba pravilnika, i nadasve, na regularnost računovodstvenog praćenja poslovanja. Posebice, Kolegij revizora računa je dužan izvještavati Skupštino o Završnom računu prethodne godine i o buđetu za tekuću godinu.
2. Kolegij se sastoji od tri stalna člana i jednog zamjenika, koje bira Skupština, i to na tri godine. Na svom prvom sastanku, Kolegij u punom sastavu, među stalnim članovima imenuje predsjednika.
3. U slučaju ostavke ili prestanka članstva jednog člana Kolegija, preostali članovi osiguravaju njegovu zamjenu tako da za člana imenuju osobu koja je prilikom prethodnog glasovanja Skupštine bila slijedeći najbolje plasirani kandidat. Tako imenovani članovi ostaju na dužnosti do isteka mandata izravno izabranih revizora. Ako ne postoji ili se iscrpi lista kandidata za koje se glasalo, a koji nisu bili odmah izabrani, Upravno vijeće mora u roku od šest mjeseci sazvati Skupštinu radi izbora novih članova kolegija.
4. Članovima Kolegija pripada naknada dokumentiranih troškova putovanja i smještaja.
5. S ozirom na porijeklo članova iz različitih zemalja, sastanci se mogu također održavati i putem sistema video-konferencije i drugih sredstava za koje se smatra da su prikladna.

Članak 10 Međunarodni Jadransko – jonski Sud

1. Međunarodni Jadransko – jonski Sud vodi postupke arbitraže i mirenja, te djelatnosti vještačenja i arbitraže, sukladno odredbama pravilnika o postupku kojeg donosi Upravno vijeće.
2. Sud se sastoji od predsjednika, potpredsjednika i članova, čiji broj varira od tri do sedam, o čemu odlučuje Skupština Udruge, te glavnog tajnika.
3. Predsjednika Suda izravno bira Skupština, posebnim glasanjem u kojem izabrani mora dobiti najmanje 50% plus jedan glas nazočnih.
4. Predsjednik se bira na temelju svog moralnog autoriteta i pravnog znanja, neovisno o nacionalnosti.
5. Potpredsjednika, ostale članove Suda i glavnog tajnika imenuje Upravno vijeće Udruge među osobama izvan svojih redova, neupitnih moralnih kvaliteta i dokazanog pravnog i arbitralnog iskustva, glavni tajnik može biti ujedno i glavni tajnik Udruge.
6. Prilikom imenovanja članova Suda, Vijeće mora osigurati zastupljenost svih zemalja iz kojih potječu članice Udruge.
7. Član Suda ne može biti osoba koja obavlja dužnost upravitelja Udruge ili predsjednika neke od ustanova članica.
8. Nijedna strana u arbitražnom postupku ne može za arbitre imenovati ni predsjednika ni članove Suda.
9. Članovi Suda imaju četverogodišnji mandat i mogu biti ponovno izabrani. Kontinuitet mandata članova Suda ne prekida se istekom mandata Vijeća koje ih je izabralo.
10. Članovi Suda imaju pravo na povrat podnesenih dokumentiranih putnih troškova i troškova smještaja.

Članak 11 Teritorijalne delegacije Suda

1. Upravno vijeće Udruge, na temelju mišljenja Suda, može dozvoliti osnivanje Teritorijalnih delegacija, koje će vršiti funkciju logističke i organizacijske potpore djelovanju Suda u određenim područjima. Svaka od ovih delegacija mora imati sjedište i tajništvo, koje će djelovati prema ovlastima i uputama dobijenim od glavnog tajnika Suda.
2. Uredi Delegacije mogu služiti kao sjedište za provedbu arbitraže, a u njima se mogu održavati sastanci sudaca arbitara, te aktivnosti mirenja, vještačenja i arbitraže.
3. Isprave arbitražnog postupka mogu se deponirati pri Delegaciji.

Članak 12 Glavni tajnik

1. Glavni tajnik se brine za funkcionalne i administrativne aspekte Udruge. Dužnost glavnog tajnika je, nadasve, vođenje, pisanje i čuvanje zapisnika, protokola i arhiva. Može se imenovati blagajnika koji se bavi izradom plana proračuna i godišnjeg finacijskog izvještaja, te vođenjem i čuvanjem dokumentacije i računovodstvenih knjiga.
2. Glavni tajnik raspolaže tajništvom koje se bavi organizacijom povremenih sastanaka Foruma, u suradnji s komorama koje se naizmjenice odabiru za domaćini susreta; kao i administrativnim i koordinacijskim poslovima neophodnim da bi se osigurao kontinuitet i dosljednost djelovanja.

Članak 13 Finacijski izvori

1. Financijske izvore Foruma čine:
A. godišnja članarina koju utvrđuje Upravno vijeće;
B. doprinosi ustanova i drugih tijela u okviru sustava;
C. javna financiranja;
D. financiranja međunarodnih tijela;
E. doprinosi javnih i privatnih institucija;
F. sredstva dobijena od sponzora;
G. prihodi od izvršenih usluga;

2. Način upravljanja financijskim sredstvima utvrđuje se posebnim pravilnikom; u svakom slučaju, godišnje bi članarine morale pokrivati administrativne troškove i troškove poslovanja. Članak

14 Financijska godina

1. Financijska godina se zaključuje 31 prosinca svake godine. Kao dio redovne procedure, najkasnije u roku od prvih šest mjeseci prilikom godišnjeg izdanja Forum-a, Upravno vijeće će podnijeti Skupštini Financijsko izvješće prethodne godine i Proračun za tekuću godinu.
2. Eventualne dobiti ili viškovi ne mogu biti raspodjeljeni članovima već moraju biti uloženi isključivo za aktivnosti iz čl.1.

Članak 15 Raspuštanje

1. Raspuštanje Udruge može biti odlučeno od strane Skupštine, sazvane sa tim ciljem u vidu Izvanredne Skupštine. Za odluku moraju glasati namjanje tri četvrtine prisutnih članova.
2. Ukoliko se donese odluka o raspuštanju Udruge, ista Izvanredna Skupština prosljeđuje sa imenovanjem likvidatora, za kojeg je poželjno da bude odabran među članovima određujući istovremeno i namjenu društvenog fonda.
3. Eventualni viškovi evidentirai u aktu o raspuštanju ne mogu biti raspodjeljeni članovima već će biti uplaćeni analognim neprofitnim Udrugama koje će odabrati Izvanredna Skupština ili prenijete u svrhu javne koristi.

Članak 16 Završne i prijelazne odredbe

1. Prvo će Upravno vijeće činiti predstavnici Trgovinske komore Ancona i Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Split, a odlučivati će o prijemu članova u razdoblju između osnivanja i održavanja prve Skupštine.
2. Upravno vijeće će morati poduzeti sve radnje u cilju pravnog priznanja i međunarodne legitimizacije Udruge.
3. Za sve što nije izričito utvrđeno u ovom Statutu, upućuje se na odredbe Građanskog zakonika Italije.